• Dziś jest niedziela, 16 czerwca 2024r.
 • bip
 • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • telefon 22 751 04 74
 • mail icds@icds.pl
 • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu internetowego ICDS Łomianki

Wstęp

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach, w skrócie ICDS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ICDS oraz BIP ICDS

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

1. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,

2. Umieszczone w serwisie filmy w większości pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych,

3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 

 • Deklarację sporządzono dnia:

  2020-03-31

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2023-01-30

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W obiekcie nie posiadamy progów, ani pochylni, każde wejście do ICDS (7 wejść) posiada odpowiedni podjazd. Posiadamy właściwe szerokości drzwi (90 cm), które otwierane są ręcznie. Korytarze na obiekcie są płaskie. W budynku znajdują się 3 windy przy głównych klatkach schodowych bez podnośników, szerokość wejść do sal oraz przejść jest w przedziale od 90-100 cm. Na parkingu głównym od strony ul. Warszawskiej znajdują się dwa miejsca oznaczone i dostosowane dla osób niepełnosprawnych, na drugim parkingu od strony ul. Staszica znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Sanitariaty w części sportowo-basenowej kompleksu ICDS są oznakowane brajlowskimi tabliczkami z nazwami pomieszczeń.

W skrzydle kompleksu, w którym znajduje się Liceum Ogólnokształcące, zamontowane są:

- plan tyflograficzny 

- oznaczenia powierzchni szklanych

- oznaczenia pochylni

- brajlowskie tabliczki z nazewnictwem pomieszczeń

- oznaczenia brajlowskie szafek

- nakładki poręczowe 

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • 1. zmiana wielkości czcionki
 • 2. zmiana kontrastu
 • 3. oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Strona posiada górne menu oraz dolne, które znajduje się na wszystkich stronach.

zajęcia sportowe

dla dzieci dla dorosłych