• Dziś jest wtorek, 06 grudnia 2022r.
 • bip
 • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • telefon 22 751 04 74
 • mail icds@icds.pl
 • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Podstawowe informacje dotyczące RODO

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach  mające swoją siedzibę przy ul. Staszica 2 w Łomiankach (05-092), reprezentowane przez Dyrektora (dalej „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : Andrzej Rybus-Tołłoczko za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@rt-net.pl, korespondencyjnie na adres siedziby bądź za pośrednictwem
nr telefonu: +48 601 375 416.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej
i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej. 

Przetwarzamy je również w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz obiektom znajdującym się w naszej dyspozycji (monitoring wizyjny – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym)

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
 • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej. 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od ich charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa (np.: ustawy o sporcie), podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (organom publicznym, kontrolnym)
 • podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji, świadczenia usług archiwizacyjnych, obsługi hostingowej, obsługi IT, płatnicze.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu na terenie ICDS oraz obiektach sportowych

<

Dostępność torów pływalni

Pływalnia ICDS w Łomiankach w terminie od 18  do  31 stycznia 2021 r. będzie dostępna wyłącznie dla członków kadry narodowej:

 1. Polskiego Związku Pływania,
 2. Polskiego Związku Thriathlonu,
 3. Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.

Członków kadry narodowej (za okazaniem licencji jednego z w/w polskich związków sportowych) zapraszamy na pływalnię ICDS  od poniedziałku do piątku w nastepujęcych godzinach:

6:00 - 8:00 (1 dostępny tor)

9:00 - 10:00 (6 dostęnych torów)

11:00 - 12:00 (6 dostęnych torów)

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu internetowego ICDS Łomianki

Wstęp

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach, w skrócie ICDS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ICDS oraz BIP ICDS

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

1. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,

2. Umieszczone w serwisie filmy w większości pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych,

3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 

 • Deklarację sporządzono dnia:

  2020-03-31

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-04-12

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W obiekcie nie posiadamy progów, ani pochylni, każde wejście do ICDS (7 wejść) posiada odpowiedni podjazd. Posiadamy właściwe szerokości drzwi (90 cm), które otwierane są ręcznie. Korytarze na obiekcie są płaskie. W budynku znajdują się 3 windy przy głównych klatkach schodowych bez podnośników, szerokość wejść do sal oraz przejść jest w przedziale od 90-100 cm. Na parkingu głównym od strony ul. Warszawskiej znajdują się dwa miejsca oznaczone i dostosowane dla osób niepełnosprawnych, na drugim parkingu od strony ul. Staszica znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • 1. zmiana wielkości czcionki
 • 2. zmiana kontrastu
 • 3. oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Strona posiada górne menu oraz dolne, które znajduje się na wszystkich stronach.