• Dziś jest wtorek, 16 lipca 2024r.
 • bip
 • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • telefon 22 751 04 74
 • mail icds@icds.pl
 • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Wszystkie inne

Podstawowe informacje dotyczące RODO

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach  mające swoją siedzibę przy ul. Staszica 2 w Łomiankach (05-092), reprezentowane przez Dyrektora (dalej „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : Agata Skrzypczyk za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@rt-net.pl, korespondencyjnie na adres siedziby bądź za pośrednictwem
nr telefonu: +48 601 375 416.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej
i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej. 

Przetwarzamy je również w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz obiektom znajdującym się w naszej dyspozycji (monitoring wizyjny – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym)

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
 • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej. 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od ich charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa (np.: ustawy o sporcie), podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (organom publicznym, kontrolnym)
 • podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji, świadczenia usług archiwizacyjnych, obsługi hostingowej, obsługi IT, płatnicze.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu na terenie ICDS oraz obiektach sportowych

Dostępność torów pływalni

Pływalnia ICDS w Łomiankach w terminie od 18  do  31 stycznia 2021 r. będzie dostępna wyłącznie dla członków kadry narodowej:

 1. Polskiego Związku Pływania,
 2. Polskiego Związku Thriathlonu,
 3. Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.

Członków kadry narodowej (za okazaniem licencji jednego z w/w polskich związków sportowych) zapraszamy na pływalnię ICDS  od poniedziałku do piątku w nastepujęcych godzinach:

6:00 - 8:00 (1 dostępny tor)

9:00 - 10:00 (6 dostęnych torów)

11:00 - 12:00 (6 dostęnych torów)

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu internetowego ICDS Łomianki

Wstęp

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach, w skrócie ICDS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ICDS oraz BIP ICDS

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

1. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,

2. Umieszczone w serwisie filmy w większości pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych,

3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 

 • Deklarację sporządzono dnia:

  2020-03-31

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2023-01-30

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W obiekcie nie posiadamy progów, ani pochylni, każde wejście do ICDS (7 wejść) posiada odpowiedni podjazd. Posiadamy właściwe szerokości drzwi (90 cm), które otwierane są ręcznie. Korytarze na obiekcie są płaskie. W budynku znajdują się 3 windy przy głównych klatkach schodowych bez podnośników, szerokość wejść do sal oraz przejść jest w przedziale od 90-100 cm. Na parkingu głównym od strony ul. Warszawskiej znajdują się dwa miejsca oznaczone i dostosowane dla osób niepełnosprawnych, na drugim parkingu od strony ul. Staszica znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Sanitariaty w części sportowo-basenowej kompleksu ICDS są oznakowane brajlowskimi tabliczkami z nazwami pomieszczeń.

W skrzydle kompleksu, w którym znajduje się Liceum Ogólnokształcące, zamontowane są:

- plan tyflograficzny 

- oznaczenia powierzchni szklanych

- oznaczenia pochylni

- brajlowskie tabliczki z nazewnictwem pomieszczeń

- oznaczenia brajlowskie szafek

- nakładki poręczowe 

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • 1. zmiana wielkości czcionki
 • 2. zmiana kontrastu
 • 3. oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Strona posiada górne menu oraz dolne, które znajduje się na wszystkich stronach.

Aktualna Jakość Wody Basenowej

AKTUALNA JAKOŚĆ WODY NA BASENIE:

 

              BASEN SPORTOWY                                                                  BASEN REKREACYJNY

                                                           

zielona

 zielona

 

 

 

 

LEGENDA:

zielonaWoda przydatna do kąpieli (spełnia wymagania rozporządzenia*)

        zolta        Woda przydatna do kąpieli (nieznacznie przekroczony / podwyższony poziom wskaźników (według rozporządzenia*)

       czerwona       Woda nieprzydatna do kąpieli (nie spełnia wymagań rozporządzenia*)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

 

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY

 

Sklepik Sportowy

AQUA - SPORT działa na rynku od 1996 roku. Firmę założyli Mistrzowie i rekordziści Polski w pływaniu. Sklepik znajduje się na I piętrze budynku ICDS na holu basenowym.

Nasza oferta skierowana jest do osób pływających rekreacyjnie i wyczynowo. W asortymencie sklepu znajdują się produkty znanych marek: SPEEDO, ARENA, FUNKY, SELF, FINIS i wiele innych.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu oraz kierując się potrzebą rynku stworzyliśmy ofertę produktów firmowych z logo AQUA - SPORT - produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów.

Serdecznie zapraszamy do zakupów.

Gwarantujemy profesjonalne doradztwo.

GODZINY OTWARCIA SKLEPIKU

poniedziałek - piątek

10.00 - 13.00 oraz 16.00 - 20.00

sobota - niedziela i święta

10.00 - 14.00

Kontakt: 606 77 66 74

 

 

Salon Fryzjerski Beata Gac

Salon Fryzjerski Beata Gac

Tel. 799 132 192

       510 744 312

Salon czynny :

Poniedziałek – Piątek 11:00 – 19:00

                       Sobota   9:00 – 15:00

 • Strzyżenie damskie
 • Strzyżenie męskie
 • Strzyżenie dziecięce
 • Modelowanie
 • Baleyage
 • Refleksy
 • Koloryzacja
 • Upięcia okolicznościowe
 • Zupełna nowość ! Głęboka regeneracja struktury włosa „KERATIN”
 • Mocna regeneracja włosów przy koloryzacji Olaplex
 • Regeneracja ampułkowa

Pracujemy na profesjonalnych
produktach firm:

rr line 77100311 LOréal Professionnel Logo