• Dziś jest środa, 22 maja 2024r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Obiekty sportowe do 7 maja

Zasady korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach w terminie od 4 maja do 7 maja  2021 r.

  Zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. (poz. 814) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że:

1. Pływalnia ICDS w Łomiankach w terminie od 1 maja do 7 maja 2021 r. będzie dostępna dla: 

  • dla członków kadry narodowej Polskiego Związku Pływania, Thriathlonu i Pięcioboju nowoczesnego
  • zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie może przebywać nie więcej 52 osoby.

według poniższego harmonogramu:

1, 2 i 3 maja 2020 - NIECZYNNE

od 4 do 7 maja 2020  w godz. 6:00 - 18:00

Sauna, zjeżdżalnia i basen rekreacyjny - NIECZYNNE

UWAGA ! BRAK WEJŚĆ INDYWIDUALNYCH*

Prosimy zapoznać się z grafikiem wolnych torów !!!

2. Hale sportowe, sale gimnastyczne w terminie od 1 maja do 7 maja 2021 r. będą dostępne wyłącznie dla:

1) dla osób uprawiających sport zawodowy w rozumieniu  art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu  art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 , ze zm.),

2) zawodników pobierających stypendia sportowe, o którym mowa w ustawie  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1133),

3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,

4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1133),

5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

6) dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

7) zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na obiekcie może przebywać nie więcej niż połowa jego obłożenia.

Okoliczności, o których mowa powyżej potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Dokumentem potwierdzającym pkt 6) będzie zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy o udziale dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez ten związek. 

Ww. dokument należy złożyć w sekretariacie ICDS w Łomiankach. W przypadku braku takiego dokumentu, podmiot nie będzie mógł prowadzić zajęć w ICDS i obiektach zarządzanych przez ICDS. 

3. Pozostałe obiekty (na otwartym powietrzu).

Od 1 maja do 7 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest
prowadzona działalność, rzy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób (w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów), albo
2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16
pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.”

* ustalenia w każdym zakresie mogą się zmienić i będą na bieżąco dostosowywane do sytuacji epidemicznej i rekomendacji rządu