• Dziś jest piątek, 19 sierpnia 2022r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

PROCEDURY ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA PŁYWALNI ICDS od 18.11.2020 r.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURAMI ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA PŁYWALNI ICDS OBOWIĄZUJĄCYMI OD DNIA 18.11.2020r.

 

PROCEDURA ZAJĘĆ SPORTOWYCH INDYWIDUALNYCH
( DLA INSTRUKTORA/TRENERA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA )

1. Zajęcia indywidualne (z 1 lub 2 uczniami) mogą prowadzić instruktorzy którzy posiadają aktualną zgodę Dyrektora ICDS na prowadzenie zajęć na pływalni ICDS i mają wykupiony karnet instruktorski.

2. Podczas prowadzenia zajęć należy rozliczać się w kasie pływalni z karnetem instruktorskim.

3. Zajęcia mogą trwać maksymalnie 30 minut + 15 minut czasu technicznego, rozpocząć się i skończyć zgodnie z Harmonogramem godzinowym.

4. Instruktor /trener zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić w kasie pływalni, że osoba wchodząca na basen jest jego uczniem.

5. Po zakończonych zajęciach instruktor/trener odprowadza ucznia do szatni .

6. Przed i po zajęciach instruktor/trener zobowiązany jest dezynfekować dłonie.

7. Instruktor/Trener prowadzący zajęcia musi posiadać dane swoich uczniów w celu ewentualnej weryfikacji przez Sanepid i inne służby.

8. Zajęcia sportowe może prowadzić tylko zdrowy instruktor/trener bez oznak chorobowych.

9. Instruktor/ Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest dezynfekować sprzęt który był używany podczas zajęć .

10. Instruktor/Trener zobowiązany jest zasłaniać usta i nos na terenie całego obiektu ICDS, również w szatniach basenowych (poza płytą basenu ).

11. Instruktor/Trener zobowiązany jest do stosowania się do procedur , regulaminów obowiązujących na terenie obiektu ICDS, oraz do poleceń pracowników ICDS.

12. Instruktor/Trener zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie (załącznik na 1 do procedury) znajdujące się w kasie pływalni ICDS.

13. Nie stosowanie się do procedur, regulaminów lub poleceń pracowników ICDS będzie skutkowało cofnięciem zgody na prowadzenie zajęć na Pływalni ICDS.

Harmonogram godzinowy zajęć sportowych – indywidualnych

TABELA 

 

PROCEDURA ZAJĘĆ SPORTOWYCH GRUPOWYCH
( DLA INSTRUKTORA/TRENERA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA, OPIEKUNA GRUPY )

1. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem.

2. Opiekun grupy/instruktor/trener przyprowadzający uczestników zajęć lub trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest zapoznać wszystkich z zasadami bezpieczeństwa, higieny, regulaminami i procedurami obowiązującymi na terenie ICDS – zwłaszcza obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni.

3. Opiekun grupy/instruktor/trener zobowiązany jest do posiadania danych uczestników zajęć w celu ewentualnej weryfikacji przez Sanepid lub inne służby.

4. Opiekun grupy/instruktor/trener zbiera wszystkich uczestników zajęć i wprowadza ich do szatni (nie dotyczy grup których listy obecności znajdują się w kasie pływalni).

5. Po zakończonych zajęciach opiekun/instruktor/trener odprowadza grupę do szatni i niezwłocznie grupa opuszcza obiekt.

6. Opiekun grupy/instruktor/trener odpowiada za uczestników zajęć , za ich stosowanie się do procedur i regulaminów obowiązujących na pływalni oraz do poleceń pracowników ICDS.

7. Przed i po zajęciach opiekun/ Instruktor/trener zobowiązany jest dezynfekować dłonie, oraz przebywać w maseczce (poza płytą basenu podczas prowadzenia zajęć ).

 

PROCEDURA ZAJĘĆ SPORTOWYCH (DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ)

1. Z pływalni ICDS mogą korzystać jedynie osoby uczestniczące w zajęciach sportowych (grupowych i indywidualnych).

2. Wejście na zajęcia indywidualne odbywa się z instruktorem/trenerem prowadzącym te zajęcia (który potwierdza rozpoczęcie zajęć w kasie pływalni).

3. Wejście na zajęcia grupowe odbywa się z opiekunem grupy lub na podstawie listy obecności znajdującej się w kasie pływalni.

4. Z pływalni ICDS mogą korzystać jedynie osoby zdrowe.

5. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych (ICDS zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na obiekt, jeżeli stan zdrowia może wskazywać na chorobę).

6. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się.

7. Każdy korzystający z pływalni przy wejściu na obiekt jak również przy jego opuszczaniu ma obowiązek dezynfekcji rąk.

8. Dezynfekcji rąk należy również dokonywać przed wejściem do szatni jak i przy ich opuszczaniu .

9. Przy szatni w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia , oraz przy kasie może przebywać 1 osoba.

10. Zakazuje się wstępu na płytę basenu rodzicom/opiekunom i innym osobom.

11. Korzystających z pływalni obowiązują zapisy Regulaminów i procedur obowiązujących na obiekcie ICDS.

12. Na terenie obiektu jak i w szatniach należy unikać dotykania klamek , poręczy (większość drzwi jest otwarta).

13. Zaleca się korzystać z własnych suszarek do włosów .

14. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek:

a) zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem kąpieli i pływania),

b) zachowania dystansu społecznego - minimum 1,5 m,

c) stosowania się do regulaminów, procedur i poleceń pracowników ICDS.

 

OŚWIADCZENIE INSTRUKTORA